T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

DOKÜMAN ADI SORUMLU KİŞİ  YAYIN / DEĞİŞİKLİK  TARİHİ
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 14.04.1928
11.10.2011
6283 sayılı Hemşirelik Kanunu Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 02.03.1954
11.10.2011
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Personelden Sorumlu Başhekim Yardımcısı 12.01.1961
07.02.1988
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 23.07.1965
06.05.2013
3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında K.H.K. Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 04.10.1988
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 26.11.1996
24.05.2013
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 22.01.2002
13.07.2013
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 24.12.2003
04.04.2013
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 24.10.2003
12.07.2013
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 26.06.2004
03.05.2013
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu Bilgi Sistem Yöneticisi 23.01.2004
23.01.2008
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 16.06.2006
12.07.2013
6111 Sayılı Kanun Torba Yasa Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 25.02.2011
03.04.2013
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 02.11.2011
12.07.2013
106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği
Sağ. Bak. Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek Döner Sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanun Geregince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

02.09.1961 11.02.2006

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz

13.01.1983 17.03.2006

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

04.08.1984 17.07.2002

Mal Bildiriminde Bulunulmasına Dair Yönetmelikhttp://www.basbakanlik.gov.tr/etik/3628sayili.html İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

15.11.1990 05.02.2010

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

14.03.1991 26.03.2010

Başbakanlık Devlet Arşivleri Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

16.05.1998  22.02.2005

Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Birim Sorumlusu 01.08.1998
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 01.12.1999
Eskimiş, Solmuş,Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

08.06.2001 18.08.2010

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 03.06.2002
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

02.09.2003       10.06.2011

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 24.08.2011
Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 28.08.2003
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 08.06.2004
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 07.10.2004
11.09.2011
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 22.07.2005
03.12.2011
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 14.03.2005
30.03.2010
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 19.04.2005
30.03.2010
Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 10.03.2005
04.04.2012
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 08.06.2005
18.07.2011
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Enfeksiyon Kontrol Komisyonu Başkanı 11.08.2005
25.06.2011
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 19.10.2006
Ek Ödeme Yönetmeliği Döner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı 12.05.2006
Taşınır Mal Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 18.01.2007
08.10.2012
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sivil Savunma Uzmanı 09.09.2009
12.03.2012
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 11.12.2009
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği Sivil Savunma Uzmanı 06.03.2011
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 23.11.2012
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 14.02.2013
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz 26.03.2013
Sağlık Hiz. Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Kalite Yönetim Direktörü 06.08.2013
2004/134 sayılı Resmi Mühür Genelgesi Poliklinikten Sorumlu Başhekim Yardımcısı 05.11.2004
Etil Alkol Temini Hakkında Genelge Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı 08.12.2004
2005/7 Sayılı Standart Dosya Plan Genelgesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 24.03.2005
2005/153 Sayılı Sağlık Bakanlığı Veri Güvenliği ve Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği Genelgesi Bilgi Sistem Yöneticisi 07.10.2005
2005/127 Tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Hakkında Genelge Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı 1.08.2005
25.06.2011
2005/7 sayılı Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 24.03.2005
2007/34 sayılı Kamu Zararlarına İlişkin Genelge İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 08.05.2007
Hasta Hakları Uygulama Genelgesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu 23.03.2009
2010/75 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 19.10.2010
2010/73 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge Poliklinikten Sorumlu Başhekim Yardımcısı 14.12.2010
2010/4 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Hakkında Genelge İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 20.01.2010
Devlet Arşivleri Genelgesi 2010/20 İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 05.11.2010
2011/17 Sayılı Dökümanların Asılması Genelgesi Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 22.03.2011
2013/09 Sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamalı Hakkında Genelge İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 01.07.2013
Hasta Hakları Yönergesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu 26.04.2005
Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi Sivil Savunma Uzmanı 20.08.2008
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 01.02.2010
3131 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 31.10.2012
Türk Bayrağı Tüzüğü İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 17.03.1985
Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ Başhekimlik 16.10.2009
Sağlık Uygulama Tebliği Başhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz. 24.03.2013


T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Kahramanmaraş ADSH Bilgi İşlem Birimi tarafından hazırlanmıştır.